Ντουντούκα
Θρύλε των γηπέδων, Ολυμπιακέ!

Απίστευτο! Χωρίς φορολογικό έλεγχο είναι η ΕΠΟ

Απίστευτο! Χωρίς φορολογικό έλεγχο είναι η ΕΠΟ
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 - 11:22

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Χωρίς φορολογικό έλεγχο είναι η ΕΠΟ την τελευταία πενταετία! Αυτό προκύπτει από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή που έκανε τον έλεγχο και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της ομοσπονδίας, ενόψει της ΓΣ της ΕΠΟ, στις 28 Ιουνίου.

«Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2018 έως και 2023. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Ομοσπονδία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από την επισκόπησή μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται για τις χρήσεις 2018 έως και 2022», αναφέρει η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, προς τους εκπροσώπους των Μελών ΕΠΟ.

Περίπου τα ίδια αναφέρονται και στην Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων): «Οι χρήσεις 2018 έως και 2023 δεν έχουν ελεγχθεί και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό».

Από την Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων προκύπτει ότι «κατά της Ομοσπονδίας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αντίστοιχα αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.500.000. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές».

Επίσης, «σε βάρος της ΕΠΟ έχει επιβληθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA πρόστιμο 500.000 ελβετικών φράγκων δυνάμει της απόφασης FIFA DC 200193 για παραβίαση του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα FIFA. Κατά της άνω απόφασης ασκήθηκε έφεση ενώπιον του CAS. Εκδόθηκε η απόφαση με στοιχεία CAS 2020/A/7251, σύμφωνα με την οποία η σχετική έφεση έγινε μερικώς δεκτή. Η ΕΠΟ υποχρεούται να καταβάλλει στην FIFA το συνολικό ποσόν των 500.000 ελβετικών φράγκων, πρακτικά όμως μόνο τα 150.000 ελβ. φρ. από αυτά είναι άμεσα απαιτητά, καθώς η καταβολή των υπολοίπων 350.000 ανεστάλη δοκιμαστικά επί τετραετία».

Διαβάστε επίσης